You are here
Dotacja na kapitał obrotowy w podkarpackim dla MŚP i samozatrudnionych, także dla branży IT News Wydarzenia 

Dotacja na kapitał obrotowy w podkarpackim dla MŚP i samozatrudnionych, także dla branży IT

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Grantodawca, ogłosiła nabór na kapitał obrotowy w województwie podkarpackim.

Z dotacji mogą skorzystać też firmy z sektora IT ze statusem MŚP , a także samozatrudnieni.

Kwota przeznaczona na wsparcie w formie grantów –  39 425 606,54 zł w tym:
− dla działalności gospodarczych w branży turystycznej i okołoturystycznej – 11 827 681,96 zł;
− dla działalności gospodarczych w pozostałych branżach – 27 597 924,58 zł.

Wnioski o pomoc w formie grantu przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej złożonej przy użyciu platformy internetowej gov.pl z wykorzystaniem podpisu zaufanego.

W naborze wyodrębnione są dwie alokacje:
1) dla projektów realizowanych w branży turystycznej w kwocie: 11 827 681,96 zł;
2) dla projektów realizowanych w pozostałych branżach w kwocie: 27 597 924,58 zł.
O przypisaniu projektu do danej alokacji decyduje Przedsiębiorca w momencie składania wniosku poprzez wskazanie właściwej pozycji wniosku. Przy czym, aby przedsiębiorca mógł zostać zakwalifikowany do udziału w konkursie w ramach alokacji dedykowanej branży turystycznej i okołoturystycznej musiał prowadzić na dzień 31.12.2019 i nadal prowadzi działalność gospodarczą przynajmniej w jednym z niżej wyszczególnionych przedmiotów działalności wg klasyfikacji PKD (przeważający udział w działalności gospodarczej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem we wniosku o pomoc w formie grantu):
− 55 Zakwaterowanie;
− 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
− 50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski;
− 77.21 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
− 79 Działalność związana z turystyką;

− 86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;
− 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
− 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
− 96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
− 10.52 Produkcja lodów;
− 10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
− 16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
− 20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych.
Pod uwagę brany będzie kod PKD ujawniony w CEIDG jako przeważająca działalność gospodarcza na dzień 31.12.2019 oraz na dzień składania wniosku lub kod PKD ujawniony w KRS jako przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy na dzień 31.12.2019 oraz na dzień składania wniosku.
Kod PKD przeważającej działalności będzie weryfikowany na podstawie CEIDG i KRS.

Termin naboru: od 12.08.2020 r. od godz. 00:00 do 30.09.2020 r. do godz. 16:00

Jeżeli kwota wsparcia wniosków o pomoc w formie grantu złożonych w ramach prowadzonego naboru:
a) przekroczy 150% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów realizowanych w branży turystycznej i okołoturystycznej, termin składania wniosków o pomoc w formie grantu dla projektów realizowanych w tych branżach ulega skróceniu;
b) przekroczy 150% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów realizowanych w pozostałych branżach, termin składania wniosków o pomoc w formie grantu dla projektów realizowanych w pozostałych branżach ulega skróceniu.

Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2020r.

Firma doradcza pomoże skutecznie napisać wniosek. W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety.

 

Related posts

Leave a Comment